Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
Haarwerkstudio Petra van de Laar Webshop: gebruiker van de Algemene Voorwaarden is een online winkel in haarwerken, haarproducten en artikelen die hiermee in verband staan welke via http://www.petravandelaar.nl bezocht kan worden. Koper: de wederpartij van Haarwerkstudio Petra van de Laar Webshop.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Haarwerkstudio Petra van de Laar Webshop en Koper.
Algemene Voorwaarden: de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden behorende bij de internetactiviteiten van Haarwerkstudio Petra van de Laar Webshop

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website van Haarwerkstudio Petra van de Laar Webshop, zijn alleen deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
2.3 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
2.4 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, wanneer nadrukkelijk aangegeven, Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.
2.5 De toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden van Koper worden uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2.6 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten die ten behoeve van Haarwerkstudio Petra van de Laar Webshop worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Haarwerkstudio Petra van de Laar Webshop ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 3. Overeenkomsten
3.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan Koper per email is verzonden naar het door Koper opgegeven email-adres.
3.2 Koper en Haarwerkstudio Petra van de Laar Webshop komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van electronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarde in artikel 3.1 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De electronische bestanden van Haarwerkstudio Petra van de Laar Webshop zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden als een vermoeden van bewijs.

Artikel 4. Prijzen
4.1 De bij de artikelen vermelde prijzen zijn in Euro’s inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.
4.2 Voor zendingen naar andere landen dan Nederland is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van het betreffende land.
4.3 Haarwerkstudio Petra van de Laar Webshop kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 5. Betalingen
5.1 Betaling geschiedt alleen conform de op de internetsite van Haarwerkstudio Petra van de Laar Webshop aangeboden betalingsmogelijkheden. De bestelling wordt toegestuurd wanneer de betaling in zijn geheel ontvangen is, inclusief een eventuele verwijzing van een behandeld arts.
5.2 In het geval voor een betaalwijze met een credit card wordt gekozen zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Haarwerkstudio Petra van de Laar Webshop Webshop is geen partij in de relatie tussen Koper en de kaartuitgever.

Artikel 6. Levering
6.1 Bestellingen worden z.s.m. afgeleverd. Haarwerkstudio Petra van de Laar Webshop streeft ernaar om bestellingen binnen 72 uur na ontvangst van de betaling af te leveren. Hiertoe is Haarwerkstudio Petra van de Laar Webshop echter niet verplicht.Bestelling waarbij een verwijzing van een behandeld arts van toepassing is, geldt een start behandelingsprocedure wanneer de verwijzing door onze administratie is ontvangen.
6.2 Indien de bestelling vertraging ondervindt welke toe te schrijven is aan Haarwerkstudio Petra van de Laar Webshop, ontvangt de klant hiervan per email of telefonisch bericht.
6.3 Wanneer Haarwerkstudio Petra van de Laar Webshop niet aan de bestelling kan voldoen, zal Haarwerkstudio Petra van de Laar Webshop in dit geval zorgdragen voor terugbetaling.
6.4 Zodra het te leveren product op het opgegeven afleveradres is bezorgd gaat het risico waar het dit product betreft, over op de Koper.

Artikel 7. Retourneren en herroepingsrecht
7.1 Wij doen er alles aan om u via onze website te informeren over de artikelen. Mocht een artikel desondanks niet aan uw verwachting voldoen dan kan deze geruild of geretourneerd worden.
Voor het retourneren/ruilen gelden enkele voorwaarden:
– het artikel dient binnen zeven (7) dagen na ontvangst te worden geretourneerd.
– de bestelling dient in de originele verpakking met de originele paklijst te worden geretourneerd.
– kaartjes, labels e.d. mogen niet van het artikel in kwestie verwijderd zijn, flacons mogen niet geopend geweest zijn en dienen vol te zijn.
– het artikel mag niet gebruikt of gedragen zijn.
– de kosten van het retourneren zijn voor rekening van de klant.
Voor een overeenkomst met Koper, welke via de internetsite tot stand is gekomen of op een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van electronische communicatie, geldt dat Koper het recht heeft zonder boete en opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen binnen zeven (7) werkdagen na aflevering van het product in kwestie.
7.2 Als aan alle voorwaarden voor het retourneren/herroepingsrecht is voldaan zal Haarwerkstudio Petra van de Laar Webshop zorgdragen voor terugbetaling binnen 30 dagen van het door Koper betaalde.

Artikel 8. Overmacht
8.1 In geval van overmacht is Haarwerkstudio Petra van de Laar Webshop niet gehouden haar verplichtingen jegens Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer brand, energiestoringen, bedrijfsstoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, netwerk- en telecommunicatiestoringen.

Artikel 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
9.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
9.2 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig worden verklaard:
zullen overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven, zullen Haarwerkstudio Petra van de Laar Webshop en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
9.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 10. Intellectuele eigendom
10.1 Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Haarwerkstudio Petra van de Laar Webshop, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
10.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan auteurs-,octrooi-,merk-,tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten.
10.3 Het is Koper verboden gebruik te maken van, of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Haarwerkstudio Petra van de Laar Webshop, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter en alleen gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

Artikel 11. Persoonsgegevens
11.1 Haarwerkstudio Petra van de Laar Webshop zal de gegevens van Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een Privacy Statement.
11.2 Haarwerkstudio Petra van de Laar Webshop neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

Artikel 12. Diversen
12.1 Haarwerkstudio Petra van de Laar Webshop is gevestigd te Hekelingen (3209 AD), Dorpsstraat 49 en geregistreerd onder Kamer van Koophandelnummer, 24177423 het BTW-identificatienummer is NL 8120.03.627B01. Gelieve alle correspondentie betreffende een overeenkomst of met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden schriftelijk of telefonisch richten aan;
Haarwerkstudio Petra van de Laar
Dorpsstraat 49
3209 AD Hekelingen (gemeente Spijkenisse)
Nederland
Telefoon 0181 – 680 466